ÖZELCAN A.Ş. ÇALIŞAN ADAYI İÇİN KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ
VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Özelcan A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4., 5. ve 6. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Özelcan A.Ş. şirketinin faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.babymall.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Özelcan A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. M.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, iş ortaklarımıza, şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.babymall.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Özelcan A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, Özelcan A.Ş. şirketinin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli görülen üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, e-posta yolu ile, iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan şirketimiz, internet sitesi ve sair üçüncü kişi internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu ve kişilik envanteri formu aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.babymall.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Özelcan A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 • ➢ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • ➢ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • ➢ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ➢ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • ➢ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • ➢ 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • ➢ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ➢ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


 • Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Özelcan A.Ş. şirketine başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre sizlere en kısa sürede yanıt verilecek

  Kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.babymall.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Ehlibeyt Mahallesi, Tekstilciler Caddesi, Türeli İş Merkezi No: 14/2 Balgat, Çankaya, ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

  Bu belgenin bir başvuru formu olduğunu ve işe kabul edilmem ile ilgili garanti vermediğini, yapılacak görüşmeler, testler ve sınavlar sonucunda uygun bulunur isem işe kabul edileceğini biliyorum. Verilen cevapların gerçek olduğunu ve istenilen bilgilerden hiçbirini gizlemediğimi beyan ederim. Aksi bir durumun anlaşılması halinde işe alınma işlemimin ve başvurumun reddedilmesini veya bu durumun göreve başladıktan sonra anlaşılması halinde iş akdimin derhal ve tazminatsız olarak feshedilmesini kabul ve beyan ederim.